CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Saturday, March 21, 2009

Global Village untuk perkembangan demokrasi

kita dapat lihat dunia sekarang mengamal sistem "global village" dalam membangunkan demokrasi. Idea ini diperkenankan oleh Marshall McLuhan yang memberi andaian bahawa dunia bersama-sama menyelesaikan masalah yang berlaku dengan penggunaan teknologi.
Di negara-negara maju seperti US, kekuatan teknologi digunakan sebagai alat untuk menunjukkan simbol kekuasaan negara tersebut. sekarang kita dapat lihat, dunia sudah banyak berubah dengan adanya teknologi seperti TV, radio, internet dan sebagainya. Ini juga membawa kepada penyebaran informasi demokrasi politik yang mana memberi ruang kepada masyarakat untuk bersuara. Kecenderungan ini kita dapat dengan adanya E-kerajaan, E-journal, E-perubatan dan lain-lain yang mana dapat diakses di hujung jari.
Dalam ruang politik pula sistem komunikasi peribadi iaitu telefon, dan komputer digital seperti e-mail, internet, VOIP (Voice over Internet Protocal) yang membawa kepada politik on-line.
"Adakah demokrasi yang dilingkupi oleh teknologi komunikasi merupakan ancaman atau tentangan dalam kehidupan?
Terdapat tiga pendekatan dapat digunakan dalam nenerangkan persoalan ini seperti Dystopian, Neo-futurist dan Technorealist yang diperkenalkan oleh Wilhelm (2000). Dystopiam lebih kepada bersikap kritis terhadap penempatan teknologi komunikasi yang mana ia dapat menggugat keadaan sosial dan politik. Neo-futurist pula lebih kepada penerimaan terhadap teknologi komunikasi yang dianggap sebagai kekuatan dalam perletakan dasar kerja dalam demokrasi. Manakala pendekatan technorenlist lebih kepada kepelbagaian kepentingan di sebalik penggunaan media dimana kehadiran teknologi dapat diaplikasi tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan.
Global Village juga dapat mempengambi tahap pemikiran rakyat. Perlaksanaan "Good Governance" menunjukkan kemampuan kerajaan dalam menggunakan kuasa dalam membuat keputusan dalam pelbagai aspek iaitu ekonomi, sosial dan sektor-sektor lain. Ia juga berkait dengan kemampuan pemerintah untuk mengetahui dan memelihara hubungan antara masyarakat dan kerajaan.
Friday, March 13, 2009

Demokrasi di tengah-tengah teknologi komunikasi

Kemajuan yang wujud di era ini telah menyebabkan kita makin bertamadun dan berpengatahuan. Segala-galanya telah mnjadi makin mudah dengan kewujudan teknologi. Kalau dahulu teknologi itu ibarat satu bnda yang baru dan bukan semua orang boleh menggunakanya, tetapi sekarang tanpa teknologi org tersebut dikatakan kuno. Kita kembali pada perbincangan asas yang saya ingin katakan tentang demokrasi yang wujud di tengah2 teknologi komunikasi kini. Kewujudan teknologi komunikasi yang tanpa sekatan dan sempadan kini meyebabkan kita makin berani untu menyuarakan pendapat.
Berpandukan definisi demokrasi yang menekankan prinsip asas kuasa rakyat dan kerajaan perwakilan, maka e–demokrasi dapat ditakrifkan sebagai cara bagaimana menggunakan aplikasi system teknologi maklumat untuk membimbing, memperbaiki dan melaksanakan prinsip-prinsip amalan demokrasi. Penggunaan ICT secara aktif dipercayai dapat mengujudkan warga yang bermaklumat dan berpengetahuan serta ruang penyertaan yang luas dalam proses politik seperti yang dianjurkan oleh prinsip demokrasi. Rakyat secara tidak langsung dapat meningkatkan penyertaan mereka dalam proses pengubalan undang-undang, dasar awam dan proses eksekutif kerajaan dengan mengambil bahagian dalam kaji selidik pendapat umum, perbahasan, forum, perundingan, blog lobi kumpulan pendesak dan pada masa yang sama terdedah kepada maklumat dan pengakuan pakar yang dikemukakan melalui ICT.
Menurut Tsagarousianou, Roza, Damian Tambini dan athyrn Bryan dalam buku suntingan mereka “Cyber democracy” menyatakan konsep e-demokrasi wlaupun hanya merupakan satu impian khayalan para srjana sains politik dan aktivitis sosial pada tahun1960-an, tetapi kini semakin menjadi kenyataan mulai pertengahan tahun 1990-an Penggunaan teknologi Internet yang meluas dan pengenalan e–kerajaan dalam penambahbaikan mutu penyampaian perkhidmatan awam telah merealisasikan konsep dan harapan e-demokrasi. Pendekatan hubungan ini amat jelas apabila e-kerajaan yang diberi takrifan oleh kebanyakan negara pengamal demokrasi.
Ketika sebelum wujudnya zaman demokrasi iaitu zaman penjajahan dari anasir luar, segala maklumat dari luar begitu sukar untuk kita dapati. Contohnya zaman penjajahan jepun dahulu, penjajah tidak mahu pendudk menerima sebarang berita atau maklumat dari luar. Sesiapa yang didapati menyimpan radio akan dirampas. Disini kita boleh lihat betapa sukarnya untuk mendapat maklumat dan menyuarakan pendapat kita ketika itu. Zaman penjajahan menyekat semua bentuk komunikasi kita kepada orang luar. Namun kini dengan wujudnya reformasi-reformasi tentang teknologi komunikasi menyebabkan demokrasi dalam teknologi makin terserlah.
Kesimpulannya setiap masyarakat yang ada dalam generasi sekarang begitu memerlukan teknologi komunikasi tertumanya dalam meyuarakan pendapat kepada pihak-pihak tertentu. Batasan-batasan yang wujud akan meyebabkan kita terpisah pada dunia maklumat dan pendapat. Demokrasi wujud apabila adanya teknologi komunikasi yang tidak disekat dari mana-mana pihak.

Thursday, March 5, 2009

WACANA DEMOKRASI SEIMBANGKAN KEKUATAN ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT


Dalam demokrasi selalunya memfokuskan kepada keseimbangan antara kekuatan masyarakat dan negara. Malah, kekuatan ini menggambarkan bentuk pemerintahan dan peranan parti-parti politik. Tetapi, kita dapat lihat tidak pula wujud tentang isu-isu bagaimana teknologi berperanan dalam proses demokrasi,

Dalam hal ini, terdapat dua alasan yang dapat dikaitkan antara demokrasi dan teknologi. Alasan pertama adalah sistem demokrasi yang baik pada suatu situasi akan bergntung kepada teknologi. Sebagia contoh, penggunaan teknologi komunikasi dalam menyebarkan propaganda poitik oleh sesetengah pihak.

Alasan kedua adalah demokrasi mempengaruhi pembanunan teknologi. Perkembangan teknologi sama ada di negara mempunyai pemerintah yang kuat atau liberal tidak terlepas dari golongan pemerintah yang menguasai olisi teknologi. Ada fakta yang menyatakan bahawa pengembangan teknologi merupakan hasil daripada proses politik. Sebagai contoh, kejayaan projek Manhattan mengaplikasikan pengunaan bom Hidrogen dalam tragedi Hirosima dan Nagasaki yang mana ia didasari dalam hal politik.

Dalam melangkah ke era refomasi, internet dijadikan media yang paling efektif dalam gerakan refomasi. Berita-berita politik dapat disebarkan tanpa ada batasan. Secara umum, penggunaan teknoogi dapat menguabah perilaku individu dan sosial masyarat terutama bagi mereka yang memiliki infrastruktur internet yang tinggi. Meurut Bijkar ( 1987), evoosi fungsian internet menjadi media demokrasi yang mana dapat difahami melalui teori kontrak sosial teknologi ( Social Construction Of Yechnology ). Malah, perkembangan teknologi juga tidaklah dianggap bersikap liner.

Disamping itu, isu demokrasi dan teknologi dapat dilihat dalam konteks kebijaksanaan pemerintah. perkembangan teknologi menggambarkan kepentingan hal politik. Hal ini jelas terbukti apabila kebijaksanaan teknologi sangat bergantung kepada pemerintahan politik untuk mencapai tujuan politik tertentu ke atas negara lain.

Menurut Cambell ( 2000 ), proses perkembangan teknologi lebih bersifat "Tertutup" dan cenderung kepada " One-Mom-Show" sehinggah berlakunya manipulasi oleh mana-mana pihak. Ketidaktepatan polisi akan membentuk " Governing Mentality " yang mana menafikan penglibatan publik dalam proses pembuatan keputusan.

Dapat disimpulkan bahawa demokrasi penting dalam perkembangan teknologi yang tepat dan bijak. Demokrasi mnjadikan proses pembuatan keputusan tidak lagi didominasi oleh individu atau kelompok tertentu. Penglibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan memberi peluang kepada berlakunya peroses perundingan antara pemerintah dan masyarakat.Sumber
: Sulfikar Amir ( Department of Science and Technology Studies Renseluer Polytechic
Institute )
: http://www.theindonesianinstitute.org /gdemo 02.htm